Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 467
  • Trong tuần: 5 147
  • Tất cả: 1725792
Thanh tra sở

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo thẩm quyền trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo quy định pháp luật;

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tracủa cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở;

đ) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;

f) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

g) Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

h) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;

i) Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, xử lý vi phạm  hành chính;

k) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ;

l) Tham mưu giúp Giám đốc sở quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật. 

Chánh Thanh Tra: Nguyễn Thanh Thủy

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang