Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 370
  • Trong tuần: 5 050
  • Tất cả: 1725695
Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp; Quản lý tài chính, tài sản và đầu tư phát triển; Công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự; Cải cách hành chính; Pháp chế; Công tác quản trị hành chính văn phòng; Văn thư lưu trữ; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ khoa họccông nghệ, các dịch vụ sự nghiệp công theo nhiệm vụ được phân công;

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác kế hoạch, tài chính, hành chính, tổng hợp

a) Tham mưu tchức xây dựng, hướng dẫn, tổng hợp và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở; Tham mưu quản lý về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; Tham mưu các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách, định mức về tài chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ; Tham mưu và tổng hợp kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và Dự toán ngân sách khoa học và công nghệ hàng năm, trung hạn, dài hạn; Tham mưu tổng hợp và xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

b) Là đầu mối cung cấp thông tin cho các phương tiện đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

c) Tham mưu quản lý ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; Lập và điều chỉnh dự toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm cho hoạt động của Sở; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho hoạt động của Sở; Thẩm định và điều chỉnh dự toán, hướng dẫn và tổ chức quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Sở; Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định của pháp luật;

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ; Tổng hợp, báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển cho khoa học và công nghệ;

đ) Tổ chức thực hiện công tác pháp chế theo quy định; tiếp nhận, thẩm tra và chịu trách nhiệm về thủ tục, thể thức các văn bản, hồ sơ trình Lãnh đạo Sở;

e) Xây dựng, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định nội bộ khác của Sở và theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế sau khi được ban hành;

f) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở; quản lý và hướng dẫn văn thư, lưu trữ cho các phòng/đơn vị thuộc Sở; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến theo quy định và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; hướng dẫn việc lập hồ sơ và lưu hồ sơ, tài liệu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật;

g) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở;

h) Tham mưu giúp Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác hành chính, quản trị, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự trong cơ quan, đảm bảo cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang thiết bị và điều kiện làm việc của Sở, văn hóa công sở, tiếp khách, vệ sinh môi trường;

i) Tổng hợp và đăng lịch công tác của Lãnh đạo Sở; Thực hiện công tác lễ tân và hậu cần phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở;

k) Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước, kiểm soát thủ tục hành chính, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thuộc nội bộ Sở.

l) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo và tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng của Sở. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương của Sở.

2.2. Dịch vụ sự nghiệp công

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng/đơn vị liên quan hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Tham mưu tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

2.3. Tổ chức quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo nhiệm vụ được phân công

a) Tham mưu tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Tham mưu tổ chức thành lập tổ thẩm định kính phí và tổ chức quyết toán các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; Tham mưu thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; Tham mưu thành lập hội đồng đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các phòng/đơn vị có liên quan của Sở đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 
            Lãnh đạo Phòng

            Trưởng phòng: Phạm Thị Xuân Mỵ

            Số điện thoại: 0228.3529765


Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang