Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 786
  • Trong tuần: 7 613
  • Tất cả: 1636618
Phòng quản lý Chuyên ngành


1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý về sở hữu trí tuệ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin và thống kê KH&CN theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1.Đề xuất, dự thảo các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và  hạt nhân, thông tin thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

2.2. Về Sở hữu trí tuệ

a) Đề xuất xây dựng, tổ chức quản lý và thực hiện Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ; cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và sáng kiến cho phù hợp với các điều kiện thực tiễn của tỉnh; Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp;

b) Tham mưu tổ chức, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và công tác xét duyệt sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

c) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tiến hành các thủ tục xác lập quyền về sở hữu công nghiệp và công tác xét duyệt sáng kiến tại cơ sở;

d) Đề xuất xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu sử dụng địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của sản phẩm địa phương; Tham mưu thực hiện hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý cụ thể khi được giao quyền;

đ) Phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tham mưu tổ chức xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật, xét phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh;

e Tham mưu cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật;

f) Tham mưu các biện pháp khai thác cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu sở hữu trí tuệ và các nguồn thông tin khác phục vụ công tác quản lý và nhu cầu của xã hội;

g) Quản lý các hoạt động dịch vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

h) Phối hợp với thanh tra chuyên ngành và các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh theo quy định;

i) Hỗ trợ việc áp dụng và chuyển giao sáng chế nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

2.3.Về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân

 a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;

 b) Tham mưu giúp Sở KH&CN, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân Cấp tỉnh đã được phê duyệt, xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tiếp nhận, thông báo và phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm, xử lý đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát;

 c) Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh theo sự phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

 d) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn; phối hợp quản lý các hoạt động phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử theo quy định;

 đ) Quản lý các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn;

 e) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh;

 f) Chủ trì và phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định được chủ sở hữu; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thẩm định cấp phép và quản lý các nguồn phóng xạ tại địa bàn theo quy định của pháp luật;

 g) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh khi phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát;

 h) Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát an toàn, an ninh bức xạ và hạt nhân tại địa phương và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

2.4. Về thông tin, thống kê KH&CN

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ theo quy định của pháp luật.

2.5.Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Loan

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang