Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 456
  • Trong tuần: 5 136
  • Tất cả: 1725781
Quản lý Khoa học

    

1. Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Đề xuất, dự thảo các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Tham mưu việc thực hiện chiến lược về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được ban hành, phê duyệt.

2.3. Tham mưu về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo:

a) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức quản lý các nhiệm vụ sau khi được phê duyệt theo quy định;

b) Tổ chức đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

c) Phối hợp tổ chức việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Phối hợp thực hiện thẩm định kinh phí; Phối hợp tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.

d) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

đ) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

e) Phối hợp tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.4. Tham mưu về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ các tổ chức khoa học và công nghệ; các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh:

 a) Tham mưu quản lý các tổ chức khoa học và công nghệ (Tổ chức thực hiện việc đăng ký; Kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật);

b) Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các Sở, ban, ngành, các Trường Đại học/Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;

c) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh.

         2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật.

 Lãnh đạo Phòng:

            Trưởng phòng: Vũ Quốc Đạt

            Số điện thoại:  0228.3.529.765


Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang