Nghị định số 127/2004/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ

File đính kèm: NĐ 127.2004.NĐ_CP.doc
:: Văn bản khác
- Nghị định 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
- Nghị định số 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
- Nghị định số 111/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
- Nghị định số 157/2007/NĐ-CP Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
- Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định về danh mục, vị trí chuyển đổi công tác của cán bộ, công chức, viên chức
- Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 37/2007/NĐ-CP
- Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
- Nghị định 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật PCTN
- Nghị định 76/2012 NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật tố cáo
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại