Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

File đính kèm: 18. TT 2010 08-BKHCN Huong dan khai bao, cap gp tien hanh cvbx, cap cc nvbx (1).doc
:: Văn bản khác
- Thông tư số 13/2009/TT-BKHCN Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
- Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
- Thông tư số 76/2010/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
- Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong công nghiệp và các ngành kinh tế - kỹ thuật khác đến năm 2020
- Quyết định số 2376/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt định hướng quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Quyết định số 1363/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt "Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020"
- Quyết định số 1558/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử"
- Quyết định số 957/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020
- Quyết định số 906/2010/QĐ-TTg về việc Phê duyệt định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn đến năm 2030
- Quyết định số 775/2010/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020