Quyết định 47 của UBND V.v ban hành quy định QL nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh NĐ (2)

File đính kèm: Quyet dinh 47 của UBND V.v ban hanh quy đinh QL nhiem vu KHCN cap tinh su dung ngan sach nha nuoc tren đia ban tinh NĐ (2) (1).doc