Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng cho các Sở KH&CN.

File đính kèm: TT23_2011_BCTKTH.pdf
:: Văn bản khác
- Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 2/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
- Nghị định 11/2014/NĐ-CP ban hành nghị hoạt động thông tin khoa học công nghệ