QĐ số 89/QĐ-TW khung tiêu chuẩn chức danh định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Ngày cập nhật: 20/07/2018

File đính kèm: Quy dinh so 89 .pdf