Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức

Ngày cập nhật: 31/01/2018

File đính kèm: Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở KHCN.doc
:: Văn bản khác
- QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cải tạo, sửa chữa Tòa nhà 9 tầng thuộc Sở KH&CN tỉnh Nam Định
- Giấy mời tham gia hội thảo khoa học về công nghệ điện rác WTE
- Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019
- CV số 303/UBND-VP8 tăng cường công tác cải cách hành chính
- Kế hoạch 73/KH-UBND về thực hiện NQ 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện NQ 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Trung ương Đảng (Khóa XII)
- Hướng dẫn số 19 của BTGĐUK V.v công tác tuyên truyền quý III năm 2018
- QĐ số 89/QĐ-TW khung tiêu chuẩn chức danh định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
- Công văn số 494 của UBND tỉnh v.v thực hiện chỉ thị số 14 của TTCP
- Thông báo về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN Đợt I năm 2019
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định đợt I năm 2019
- Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2019
- Thông báo việc tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN