Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức

Ngày cập nhật: 31/01/2018

File đính kèm: Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở KHCN.doc
:: Văn bản khác
- Quyết định 1138 vv phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đợt III.2018
- Quyết định 624 phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân trong hoat động KHCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đợt I.2018
- Quyết định 2078 vv phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đợt I.2018
- Quyết định 253 vv phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đợt II.2018
- Quyết định 794 về việc phê duyệt kế hoạch KHCN đợt I năm 2018
- Quyết định 1015 về việc phê duyệt kế hoạch KHCN đợt II năm 2018
- Quyết định 1125 về việc phê duyệt kế hoạch KHCN đợt III năm 2018
- Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN tỉnh NĐ đợt III năm 2018
- Quyết định phê duyệt kế hoạch KHCN tỉnh Nam Định đợt II năm 2018
- Quyết định phê duyệt kế hoạch KHCn tỉnh Nam Định đợt I năm 2018
- Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN
- Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN tỉnh NĐ đợt II năm 2018