Thông báo v/v: Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Ngày cập nhật: 21/02/2017

File đính kèm: huong dan de xuat dat hang nhiem vu KH&CN nam 2018.doc
:: Văn bản khác
- Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN
- Thông báo V/v tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN năm 2017
- Thông báo v/v hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN
- Thông báo Quyết định V/v ban hành quy định Ql nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định
- Thông báo họp nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc chương trình NTMN năm 2013
- Thông báo kế hoạch triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VI
- Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh Nam Định lần IV
- Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tạo TTNNĐ tỉnh Nam Định lần IV
- Kê hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ 18/5
- Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017
- Thông báo về việc hướng dẫn đề xuất dự án NTMN thực hiện từ năm 2016
- Thông báo tổ chức họp nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015