Thông báo tổ chức họp nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015

Ngày cập nhật: 26/11/2015

                                                                                  THÔNG BÁO

V/v tổ chức họp nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc

chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011 - 2015

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tổ chức họp nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015, cụ thể như sau:

1.Tên dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại tỉnh Nam Định”

2. Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần VINA-HTC

- Chủ nhiệm dự án: Bà Vũ Thị Huy Hà   

3. Đơn vị chuyển giao công nghệ: Viện chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Viện Vi sinh vật & Công nghệ sinh học – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Mục tiêu:

4.1. Mục tiêu chung:

- Làm chủ được mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh (probiotic) dùng bổ sung vào quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi lợn, gà an toàn, chất lượng.

- Xây dựng mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương phục vụ ngành chăn nuôi và góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nam Định.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng được mô hình và sản xuất chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi sản lượng 30 tấn sản phẩm.

- Xây dựng được mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi vi sinh, sản lượng 300 tấn sản phẩm.

- Xây dựng mô hình chăn nuôi đánh giá hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi vi sinh cho trang trại nuôi lợn, gà.

- Thông qua các mô hình áp dụng quy trình kỹ thuật mới, tổ chức đào tạo, huấn luyện cho các kỹ thuật viên, tập huấn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi nắm vững về kỹ thuật, công nghệ có liên quan, cũng như cách thức tổ chức triển khai thực hiện và giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm vào thực tế sản xuất và chăn nuôi đại trà.

5. Nội dung thực hiện:

- Xây dựng hạ tầng cơ sở cho sản xuất

- Chuyển giao công nghệ và tiếp nhận công nghệ

- Xây dựng các mô hình sản xuất

- Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho các hộ chăn nuôi

6. Sản phẩm của dự án:

- 06 quy trình sản xuất chế phẩm probiotic đa chùng dạng bột: Quy trình chuẩn bị môi trường nhân chủng,Quy trình chuẩn bị chủng giống sản xuất, Quy trình nuôi cấy trên nồi lên men các chủng B. subtilis;L. acidophilus; S. Boulardii, Quy trình cô đặc dịch sau nuôi cấy trên nồi lên men, Quy trình sấy khô các chủng B. subtilis; L. acidophilus; S. Boulardii sau cô đặc, quy trình phối trộn các chủng Probiotic đa chủng dạng bột.

- 04 quy trình sản xuất thức ăn vi sinh dùng trong chăn nuôi heo, gia cầm: Quy trình sản xuất thức ăn đậm đặc vi sinh dùng trong chăn nuôi lợn, Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp vi sinh dùng trong chăn nuôi lợn, Quy trình sản xuất thức ăn đậm đặc vi sinh dùng trong chăn nuôi gia cầm, Quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp vi sinh dùng trong chăn nuôi gia cầm.

- 04 Quy trình chăn nuôi heo và gia cầm: Quy trình công nghệ chăn nuôi và quản lý lợn con sau cai sữa bằng thức ăn vi sinh, Quy trình công nghệ chăn nuôi và quản lý lợn thịt bằng thức ăn vi sinh, Quy trình công nghệ chăn nuôi và quản lý gà con từ 1 đến 28 ngày tuổi bằng thức ăn vi sinh, Quy trình công nghệ chăn nuôi và quản lý gà thịt từ 28 ngày tuổi đến xuất chuồng bằng thức ăn vi sinh.

-  Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh  dùng trong chăn nuôi: Quy mô: 30.477,5 tấn chế phẩm vi sinh, mật độ vi sinh vật sống: 109 - 1010 cfu/g, sản phẩm được đóng gói 500g/gói.

- Xây dựng mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi vi sinh: Quy mô: 300.865 tấn/năm, trong đó 218,65 tấn thức ăn hỗn hợp và 82,215 tấn thức ăn đậm đặc cho lợn, gà. Thức ăn hỗn hợp đóng bao 25; 20; 5 kg; thức ăn đậm đặc đóng bao 5,20,25 kg. Trong đó mật độ vi sinh vật đạt 105 – 107 cfu/kg (đối với thức ăn hỗn hợp) và 105 – 107  cfu/kg (đối với thức ăn đậm đặc)

- Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt: Quy mô: 100 con/lứa, tỷ lệ sống đạt 98%, trọng lượng trung bình xuất chuồng đạt 88,04kg/con, sản lượng thu được: 8.628 kg

- Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt: Quy mô: 1000 con/lứa, tỷ lệ sống đạt 96%, trọng lượng trung bình xuất chuồng đạt 2,134kg/con, sản lượng thu được: 2.048kg

- Đào tạo 6 kỹ thuật viên sản xuất chế phẩm vi sinh Probiotic cho gia súc, gia cầm; kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi vi sinh và thiết lập các công thức thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh. .

- Tập huấn cho 300 hộ chăn nuôi về kỹ thuật chăn nuôi bằng thức ăn vi sinh.

7. Thời gian, địa điểm nghiệm thu: 8h00 thứ 5 ngày 03 tháng 12 năm 2015 tại Hội trường tầng 2 nhà A - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định.

Trân trọng thông báo./.

  

Nơi nhn:

- TT Thông tin&TKKH&CN (để đăng website);

- Lưu: VT, Phòng QLCN&TTCN.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Đức Ngân

 

File đính kèm: THong bao -web.doc
:: Văn bản khác
- Quyết định 1138 vv phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đợt III.2018
- Quyết định 624 phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân trong hoat động KHCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đợt I.2018
- Quyết định 2078 vv phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đợt I.2018
- Quyết định 253 vv phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN đợt II.2018
- Quyết định 794 về việc phê duyệt kế hoạch KHCN đợt I năm 2018
- Quyết định 1015 về việc phê duyệt kế hoạch KHCN đợt II năm 2018
- Quyết định 1125 về việc phê duyệt kế hoạch KHCN đợt III năm 2018
- Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN tỉnh NĐ đợt III năm 2018
- Quyết định phê duyệt kế hoạch KHCN tỉnh Nam Định đợt II năm 2018
- Quyết định phê duyệt kế hoạch KHCn tỉnh Nam Định đợt I năm 2018
- Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN
- Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN tỉnh NĐ đợt II năm 2018