Tổng quan về năng suất chất lượng

Thông tin mô tả: Thuật ngữ Năng suất xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1776 khi Adam Smith chỉ ra rằng sản xuất phụ thuộc vào số lượng lao động hoặc khả năng sản xuất của lao động...
File tài liệu: 1. Tổng quan về năng suất chất lượng.doc