Hiển thị 1-20 của 155 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 5300:2009Chất lượng đất. Phân loại đất bị ô nhiễm hóa chất12.A42009-12-24, 2991/QĐ-BKHCN
TCVN 5302:2009Chất lượng đất. Yêu cầu chung đối với việc phục hồi đất11.A42009-12-24, 2991/QĐ-BKHCN
TCVN 5508:2009Không khí vùng làm việc. Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo15.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 5509:2009Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa7.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 5945:2010Nước thải công nghiệp. Tiêu chuẩn thải10.A42010-12-29, 2920/QĐ-BKHCN
TCVN 5966:2009Chất lượng không khí. Những khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa41.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 5975:2010Phát thải nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh đioxit. Phương pháp hidro peroxit/bari perclorat/thorin19.A42010-12-29, 2938/QĐ-BKHCN
TCVN 5977:2009Phát thải nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công52.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6001-1:2008Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea23.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6001-2:2008Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng19.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6053:2011Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày16.A42011
TCVN 6137:2009Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit. Phương pháp Griess-Saltzman cải biên15.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6184:2008Chất lượng nước. Xác định độ đục17.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6185:2008Chất lượng nước. Kiểm tra và xác định độ màu17.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6187-1:2009Chất lượng nước. Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform. Phần 1: Phương pháp lọc màng18.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6189-1:2009Chất lượng nước. Phát hiện và đếm khuẩn đường ruột. Phần 1: Phương pháp thu nhỏ (Số có xác suất lớn nhất) đối với nước mặt và nước thải31.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6189-2:2009Chất lượng nước. Phát hiện và đếm khuẩn đường ruột. Phần 2: Phương pháp màng lọc13.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6192:2010Phát thải nguồn tĩnh. Lấy mẫu để đo tự động nồng độ khí đối với hệ thống quan trắc lắp đặt vĩnh viễn.33.A42010-12-29, 2938/QĐ-BKHCN
TCVN 6197:2008Chất lượng nước. Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử17.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6202:2008Chất lượng nước. Xác định phospho. Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat30.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN