Hiển thị 81-100 của 155 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN ISO 14064-2:2011Khí nhà kính. Phần 2: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng, quan trắc và báo cáo về sự giảm thiểu phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ dự án.45.A42011-09-08, 2747/QĐ-BKHCN
TCVN 8184-1:2009Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 123.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 9244:2012Chất lượng nước. Xác định silicat hòa tan bằng phân tích dòng ( FIS và CFA) và đo phổ17.A42012-09-12, 2465/QĐ-BKHCN
TCVN 8184-7:2009Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 721.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 6192:2010Phát thải nguồn tĩnh. Lấy mẫu để đo tự động nồng độ khí đối với hệ thống quan trắc lắp đặt vĩnh viễn.33.A42010-12-29, 2938/QĐ-BKHCN
TCVN 8062:2009Chất lượng đất. Xác định hợp chất phospho hữu cơ bằng sắc ký khí. Kỹ thuật cột mao quản39.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 9465:2012Chất thải rắn. Phương pháp phân tích nguyên tố ở lượng vết của nhiên liệu thải nguy hại bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X13.A42012-12-27, 3581/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 14001:2010Hệ thống quản lý môi trường. Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng71.A42010-12-29, 2944/QĐ-BKHCN
TCVN 6705:2009Chất thải rắn thông thường. Phân loại8.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 8246:2009Chất lượng đất. Xác định kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa31.A42009-12-24, 2991/QĐ-BKHCN
TCVN 7940:2008Chất lượng nước. Lựa chọn và áp dụng phương pháp thử dùng kit trong phân tích nước24.A42008-10-24, 2375/QĐ-BKHCN
TCVN 6492:2011Chất lượng nước. Xác định pH19.A42011-04-05, 932/QĐ-BKHCN
TCVN 8882:2011Chất lượng đất. Xác định thủy ngân trong dịch chiết đất cường thủy dùng phổ hấp thụ nguyên tử hơi - lạnh hoặc phổ hấp thụ nguyên tử huỳnh quang hơi - lạnh13.A42011-12-30, 4061/QĐ-BKHCN
TCVN 6622-1:2009Chất lượng nước. Xác định chất hoạt động bề mặt. Phần 1: Xác định các chất hoạt động bề mặt anion bằng cách đo chỉ số metylen xanh (MBAS)16.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6862:2012Chất lượng đất - Xác định thành phần cấp hạt trong đất khoáng - Phương pháp rây và sa lắng43.A42012-12-21, 3497/QĐ-BKHCN
TCVN 9319:2012Chất lượng nước - Xác định tổng Nitơ sau khi phân hủy bằng UV - Phương pháp sử dụng phân tích dòng chảy ( CFA và FIA) và phát hiện phổ21.A42012-12-27, 3568/QĐ-BKHCN
TCVN 8664-5:2011Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan. Phần 5: Vận hành56.A42011-03-02, 411/QĐ-BKHCN
TCVN 7889:2008Nồng độ khí radon tự nhiên trong nhà. Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo13.A42008-08-29, 1912/QĐ-BKHCN
TCVN 6682:2008Khói thuốc lá trong môi trường. Xác định nicotin và 3-etenylpyridin pha hơi trong không khí. Phương pháp sắc ký khí22.A42008-06-16, 1171/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 14065:2011Khí nhà kính. Các yêu cầu đối với các tổ chức thẩm định và kiểm định khí nhà kính sử dụng trong việc công nhận hoặc các hình thức thừa nhận khác36.A42011-09-08, 2747/QĐ-BKHCN