Hiển thị 61-80 của 155 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 6189-1:2009Chất lượng nước. Phát hiện và đếm khuẩn đường ruột. Phần 1: Phương pháp thu nhỏ (Số có xác suất lớn nhất) đối với nước mặt và nước thải31.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 8714:2011Phát thải nguồn tĩnh. Phương pháp tự động xác định nồng độ metan bằng detector ion hóa ngọn lửa38.A42011-08-26, 2609/QĐ-BKHCN
TCVN 8184-6:2009Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 633.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 7878-2:2010Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 2: Xác định mức tiếng ồn môi trường48.A42010-12-31, 3029/QĐ-BKHCN
TCVN 8943:2011Chất lượng không khí vùng làm việc. Xác định các nhóm izoxyanat hữu cơ tổng số trong không khí bằng 1-(2-metoxyphenyl) piperazin và sắc ký lỏng.44.A42011-12-30. 4068/QĐ-BKHCN
TCVN 9318:2012Chất lượng đất - Xác định hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) - Phương pháp sắc ký khí dùng detector khối phổ (GC -MS)23.A42012-12-21, 3497/QĐ-BKHCN
TCVN 6493:2008Chất lượng nước. Xác định halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ28.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 9467:2012Chất thải rắn. Phương pháp phát hiện điểm nóng sử dụng mô hình tìm kiếm lưới-điểm (mạng lưới)18.A42012-12-27, 3581/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 14064-3:2011Khí nhà kính. Phần 3: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn đối với thẩm định và kiểm định của các xác nhận khí nhà kính53.A42011-09-08, 2747/QĐ-BKHCN
TCVN 6661-2:2009Chất lượng nước. Hiệu chuẩn và đánh giá các phương pháp phân tích và ước lượng các đặc trưng thống kê. Phần 2: Nguyên tắc hiệu chuẩn đối với các hàm chuẩn bậc hai không tuyến tính17.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6845:2011Hướng dẫn việc đề cập các vấn đề môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm47.A42011-09-08, 2747/QĐ-BKHCN
TCVN 8964:2011Chất thải. Phương pháp thực hành chiết mẫu dùng cho các phép phân tích hóa học sử dụng bộ chiết soxhlet17.A42011-12-30, 4051/QĐ-BKHCN
TCVN 8884:2011Chất lượng đất. Xử lý sơ bộ mẫu để xác định chất ô nhiễm hữu cơ20.A42011-12-30, 4061/QĐ-BKHCN
TCVN 7873:2008Nước. Xác định hàm lượng benzen. Phương pháp sắc ký khối phổ (GC/MS) sử dụng cột mao quản18.A42008-06-03, 977/QĐ-BKHCN
TCVN 6663-3:2008Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu44.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 8944:2011Không khí vùng làm việc. Xác định hơi thủy ngân. Phương pháp thu mẫu sử dụng hỗn hống vàng và phân tích bằng phổ hấp thụ nguyên tử hoặc phổ huỳnh quang nguyên tử.34.A42011-12-30. 4068/QĐ-BKHCN
TCVN 8664-6:2011Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan. Phần 6: Từ vựng.36.A42011-03-02, 411/QĐ-BKHCN
TCVN 5966:2009Chất lượng không khí. Những khái niệm chung. Thuật ngữ và định nghĩa41.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 7878-1:2008Âm học. Mô tả, đo và đánh giá tiếng ồn môi trường. Phần 1: Các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá36.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 8885:2011Chất lượng đất. Xác định nguyên tố vết trong dịch chiết đất bằng phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP-AES)38.A42011-12-30, 4061/QĐ-BKHCN