Hiển thị 21-40 của 155 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 8945:2011Không khí vùng làm việc. Hướng dẫn đo silic dioxit tinh thể hô hấp49.A42011-12-30. 4068/QĐ-BKHCN
TCVN 6053:2011Chất lượng nước. Đo tổng hoạt độ phóng xạ anpha trong nước không mặn. Phương pháp nguồn dày16.A42011
TCVN 5977:2009Phát thải nguồn tĩnh. Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công52.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6001-1:2008Chất lượng nước. Xác định nhu cầu oxy sinh hoá sau n ngày (BODn). Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea23.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 8184-2:2009Chất lượng nước. Thuật ngữ. Phần 244.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 8664-8:2011Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan. Phần 8: Phân loại ô nhiễm phân tử trong không khí.23.A42011-03-02, 411/QĐ-BKHCN
TCVN 6696:2009Chất thải rắn. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường11.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 8712:2011Phát thải nguồn tĩnh. Xác định cacbon monoxit, cacbon dioxit và oxy. Đặc tính tính năng và hiệu chuẩn các hệ thống đo tự động24.A42011-08-26, 2609/QĐ-BKHCN
TCVN 8496:2010Phát thải nguồn tĩnh. Lấy mẫu và xác định hàm lượng florua thế khí23.A42010-12-29, 2938/QĐ-BKHCN
TCVN 9239:2012Chất thải rắn - Quy trình chiết độc tính21.A42012-09-12, 2465/QĐ-BKHCN
TCVN 8664-7:2011Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan. Phần 7: Thiết bị phân tách (tủ hút, hộp găng tay, bộ cách ly và môi trường nhỏ)60.A42011-03-02, 411/QĐ-BKHCN
TCVN 6663-6:2008Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối27.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6751:2009Chất lượng không khí. Định nghĩa và xác định đặc trưng tính năng của hệ thống đo tự động41.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 6831-3:2010Chất lượng nước. Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri (phép thử vi khuẩn phát quang). Phần 3: Phương pháp sử dụng vi khuẩn đông - khô32.A42010-12-29, 2940/QĐ-BKHCN
TCVN 6225-2:2012Chất lượng nước. Xác định Clo tự do và tổng Clo - Phần 2: Phương pháp thử đo mầu sử dụng n, n - dietyl -1,4 - phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên18.A42012-12-27, 3568/QĐ-BKHCN
TCVN 6489:2009Chất lượng nước. Đánh giá khả năng phân hủy sinh học hiếu khí hoàn toàn của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước. Phép thử sự giải phóng cacbon dioxit27.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 14025:2009Nhãn môi trường và công bố môi trường. Công bố môi trường kiểu III. Nguyên lý và thủ tục41.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 7212:2009Ecgônômi môi trường nhiệt. Xác định mức chuyển hóa32.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN
TCVN 7538-6:2010Chất lượng đất. Lấy mẫu. Phần 6. Hướng dẫn về thu thập, xử lí và bảo quản mẫu đất ở điều kiện hiếu khí để đánh giá các quá trình hoạt động, sinh khối và tính đa dạng của vi sinh vật trong phòng thí nghiệm14.A42010-12-29, 2936/QĐ-BKHCN
TCVN 6137:2009Không khí xung quanh. Xác định nồng độ khối lượng của nitơ điôxit. Phương pháp Griess-Saltzman cải biên15.A42009-08-20, 1677/QĐ-BKHCN