Hiển thị 1-20 của 155 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 7876:2008Nước. Xác định hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ. Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng19.A42008-06-03, 977/QĐ-BKHCN
TCVN 8664-2:2011Phòng sạch và môi trường kiểm soát liên quan. Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật để thử nghiệm và theo dõi nhằm chứng minh sự phù hợp liên tục với TCVN 8664-1 (ISO 14644-1)13.A42011-03-02, 411/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 14044:2011Quản lý môi trường. Đánh giá vòng đời của sản phẩm. Yêu cầu và hướng dẫn.60.A42011-12-30, 4060/QĐ-BKHCN
TCVN 5509:2009Không khí vùng làm việc. Silic dioxit trong bụi hô hấp. Giới hạn tiếp xúc tối đa7.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 6865:2001Chất lượng đất. Các hệ thống ủ trong phòng thí nghiệm để đo quá trình khoáng hoá các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí22.A42001; 2008-10-08, 2226/QĐ-BKHCN
TCVN 5300:2009Chất lượng đất. Phân loại đất bị ô nhiễm hóa chất12.A42009-12-24, 2991/QĐ-BKHCN
TCVN 6831-2:2010Chất lượng nước. Xác định ảnh hưởng ức chế của mẫu nước đến sự phát quang của vi khuẩn Vibrio fischeri (phép thử vi khuẩn phát quang). Phần 2: Phương pháp sử dụng vi khuẩn khô-lỏng30.A42010-12-29, 2940/QĐ-BKHCN
TCVN 6184:2008Chất lượng nước. Xác định độ đục17.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 8569:2010Chất lượng đất. Phương pháp xác định các cation bazơ trao đổi. Phương pháp dùng amoni axetat13.A42010-12-29, 2945/QĐ-BKHCN
TCVN 5302:2009Chất lượng đất. Yêu cầu chung đối với việc phục hồi đất11.A42009-12-24, 2991/QĐ-BKHCN
TCVN 6185:2008Chất lượng nước. Kiểm tra và xác định độ màu17.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 8183:2009Ngưỡng dioxin trong đất và trầm tích7.A42009-08-27, 1762/QĐ-BKHCN
TCVN 9060:2011An toàn máy. Yêu cầu về nhân trắc cho thiết kế các vị trí làm việc tại máy.36.A42011-12-30, 4080/QĐ-BKHCN
TCVN 7939:2008Chất lượng nước. Xác định crom (VI). Phương pháp đo quang đối với nước ô nhiễm nhẹ10.A42008-10-24, 2375/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 14020:2009Nhãn môi trường và bản công bố môi trường. Nguyên tắc chung13.A42009-12-24, 2991/QĐ-BKHCN
TCVN 5508:2009Không khí vùng làm việc. Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo15.A42009-12-21, 2935/QĐ-BKHCN
TCVN 6202:2008Chất lượng nước. Xác định phospho. Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat30.A42008-08-29, 1893/QĐ-BKHCN
TCVN 6225-3:2011Chất lượng nước. Xác định clo tự do và clo tổng số. Phần 3: Phương pháp chuẩn độ iot xác định clo tổng số15.A42011-04-05, 932/QĐ-BKHCN
TCVN 6663-1:2011Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu40.A42011-04-05, 932/QĐ-BKHCN
TCVN 8466:2010Chất lượng đất. Xác định dung lượng cation trao đổi hữu hiệu ( CEC ) và cation có khả năng trao đổi sử dụng dung dịch hexamincoban triclorua.22.A42010-12-29, 2936/QĐ-BKHCN