Hiển thị 1-20 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 9597-1:2013Phương pháp thống kê. Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp với yêu cầu quy định. Phần 1: Nguyên tắc chung23.A42013-07-10, 1984/QĐ-BKHCN
TCVN 9599:2013Phương pháp thống kê. Thống kê hiệu năng và năng lực quá trình đối với các đặc trưng chất lượng đo được40.A42013-07-10, 1984/QĐ-BKHCN
TCVN 9600:2013Lấy mẫu ngẫu nhiên và quy trình ngẫu nhiên hóa42.A42013-07-05, 1930/QĐ-BKHCN
TCVN 9601:2013Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính44.A42013-07-05, 1930/QĐ-BKHCN
TCVN 9602-1:2013Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình. 6-sigma. Phần 1: Phương pháp luận DMAIC43.A42013-07-05, 1930/QĐ-BKHCN
TCVN 9602-2:2013Phương pháp định lượng trong cái tiến quá trình. 6-sigma. Phần 2: Công cụ và kỹ thuật56.A42013-07-05, 1930/QĐ-BKHCN
TCVN 8006-4:2013Giải thích các dữ liệu thống kê. Phần 4: Phát hiện và xử lý các giá trị bất thường68.A42013-07-05, 1929/QĐ-BKHCN
TCVN 8006-7:2013Giải thích các dữ liệu thống kê. Phần 7: Trung vị. Ước lượng và khoảng tin cậy17.A42013-07-05, 1929/QĐ-BKHCN
TCVN 9603:2013Giải thích các dữ liệu thống kê. Kiểm nghiệm sai lệch so với phân bố chuẩn41.A42013-07-05, 1929/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 19011:2013Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý60.A42013-07-01, 1838/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17020:2012Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định.45.A42012
TCVN ISO/IEC 17024:2012Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân50.A42012
TCVN ISO 9004:2011Quản lý tổ chức để thành công bền vững. Phương pháp tiếp cận quản lý chất lượng.64.A42011-12-30, 4058/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17043:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo.57.A42011-12-30, 4058/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10003:2011Quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng. Hướng dẫn giải quyết tranh chấp bên ngoài tổ chức.45.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10019:2011Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng24.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 10004:2011Quản lý chất lượng. Sự thỏa mãn của khách hàng. Hướng dẫn theo dõi và đo lường.39.A42011-12-30, 4053/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17007:2011Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp.22.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17021:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý60.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17030:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba.11.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN