Hiển thị 1-20 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN ISO/TR 10013:2003Hướng dẫn về tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng22.A42003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
TCVN 7775:2008Phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn dùng cho hệ thống chứng nhận của bên thứ ba12.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7776:2008Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba26.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7778:2008Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm30.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7779:2008Đánh giá sự phù hợp. Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm17.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7780:2008Thoả thuận thừa nhận và chấp thuận kết quả đánh giá sự phù hợp16.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7781:2008Hưỡng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê trong TCVN ISO 9001:200041.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10007:2008Hệ thống quản lý chất lượng. Hướng dẫn quản lý cấu hình17.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10014:2008Quản lý chất lượng. Hướng dẫn để thu được các lợi ích kinh tế và tài chính35.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10015:2008Quản lý chất lượng. Hướng dẫn đào tạo21.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17040:2008Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về đánh giá đồng đẳng của tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận22.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17001:2008Đánh giá sự phù hợp. Tính công bằng. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 9001:2008Hệ thống quản lý chất lượng. Các yêu cầu63.A42008-12-26, 2885/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/TS 22003:2008Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm25.A42008-12-26, 2885/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-3:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 3: Quy trình lấy mẫu lô cách quãng41.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-4:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố22.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-5:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 5: Hệ thống các phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô56.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
TCVN 4441:2009Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm dạng đơn chiếc13.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4442:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính với số chấp nhận bằng không12.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4443:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tiếp10.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN