Hiển thị 1-20 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 3573:2009Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ. Phương pháp tính toán17.A42009-12-31, 3101/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17004:2009Đánh giá sự phù hợp. Công khai thông tin. Nguyên tắc và yêu cầu11.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17007:2011Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp.22.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN 7778:2008Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm30.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7776:2008Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba26.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17003:2009Đánh giá sự phù hợp. Khiếu nại và yêu cầu xem xét lại. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN 7779:2008Đánh giá sự phù hợp. Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm17.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17005:2011Đánh giá sự phù hợp. Sử dụng hệ thống quản lý. Nguyên tắc và yêu cầu.24.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17002:2009Đánh giá sự phù hợp. Tính bảo mật. Nguyên tắc và yêu cầu10.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17001:2008Đánh giá sự phù hợp. Tính công bằng. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17043:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với thử nghiệm thành thạo.57.A42011-12-30, 4058/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17024:2012Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân50.A42012
TCVN ISO/IEC 17030:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba.11.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17040:2008Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về đánh giá đồng đẳng của tổ chức đánh giá sự phù hợp và tổ chức công nhận22.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17020:2012Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định.45.A42012
TCVN ISO/IEC 17021:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý60.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN 4555:2009Độ tin cậy trong kỹ thuật. Phương án lấy mẫu một lần kiểm tra thời gian làm việc không hỏng có phân bố Weibull24.A42011
TCVN 9603:2013Giải thích các dữ liệu thống kê. Kiểm nghiệm sai lệch so với phân bố chuẩn41.A42013-07-05, 1929/QĐ-BKHCN
TCVN 8006-4:2013Giải thích các dữ liệu thống kê. Phần 4: Phát hiện và xử lý các giá trị bất thường68.A42013-07-05, 1929/QĐ-BKHCN
TCVN 8006-6:2009Giải thích các dữ liệu thống kê. Phần 6: Xác định khoảng dung sai thống kê38.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN