Hiển thị 1-20 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 4443:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tiếp10.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4444:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tục10.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17002:2009Đánh giá sự phù hợp. Tính bảo mật. Nguyên tắc và yêu cầu10.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17030:2011Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba.11.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17004:2009Đánh giá sự phù hợp. Công khai thông tin. Nguyên tắc và yêu cầu11.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN 4442:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính với số chấp nhận bằng không12.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 7775:2008Phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn dùng cho hệ thống chứng nhận của bên thứ ba12.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17001:2008Đánh giá sự phù hợp. Tính công bằng. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42008-12-24, 2840/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/PAS 17003:2009Đánh giá sự phù hợp. Khiếu nại và yêu cầu xem xét lại. Nguyên tắc và yêu cầu12.A42009-03-31, 460/QĐ-BKHCN
TCVN 4441:2009Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm dạng đơn chiếc13.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4548:2009Thống kê ứng dụng. Loại bỏ các giá trị bất thường15.A42011
TCVN 7780:2008Thoả thuận thừa nhận và chấp thuận kết quả đánh giá sự phù hợp16.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 3573:2009Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ. Phương pháp tính toán17.A42009-12-31, 3101/QĐ-BKHCN
TCVN 7779:2008Đánh giá sự phù hợp. Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm17.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 8006-7:2013Giải thích các dữ liệu thống kê. Phần 7: Trung vị. Ước lượng và khoảng tin cậy17.A42013-07-05, 1929/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10007:2008Hệ thống quản lý chất lượng. Hướng dẫn quản lý cấu hình17.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN ISO 10015:2008Quản lý chất lượng. Hướng dẫn đào tạo21.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 4445:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính lô cỡ nhỏ22.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-4:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố22.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
TCVN ISO/IEC 17007:2011Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn biên soạn tài liệu quy định sử dụng để đánh giá sự phù hợp.22.A42011-12-30, 4045/QĐ-BKHCN