Hiển thị 1-20 của 53 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 3573:2009Các chỉ tiêu thống kê về độ chính xác và tính ổn định của các nguyên công công nghệ. Phương pháp tính toán17.A42009-12-31, 3101/QĐ-BKHCN
TCVN 3574:2009Kiểm soát thống kê các quá trình công nghệ khi tham số kiểm tra theo phân bố chuẩn27.A42011
TCVN 4441:2009Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm dạng đơn chiếc13.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4442:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính với số chấp nhận bằng không12.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4443:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tiếp10.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4444:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính liên tục10.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4445:2009Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê. Kiểm tra nghiệm thu định tính lô cỡ nhỏ22.A42009-02-24, 242/QĐ-BKHCN
TCVN 4548:2009Thống kê ứng dụng. Loại bỏ các giá trị bất thường15.A42011
TCVN 4551:2009Thống kê ứng dụng. Phân tích phương sai48.A42011
TCVN 4554:2009Thống kê ứng dụng. Ước lượng và khoảng tin cậy đối với các tham số của phân bố Weibull33.A42011
TCVN 4555:2009Độ tin cậy trong kỹ thuật. Phương án lấy mẫu một lần kiểm tra thời gian làm việc không hỏng có phân bố Weibull24.A42011
TCVN 7775:2008Phương pháp thể hiện sự phù hợp với tiêu chuẩn dùng cho hệ thống chứng nhận của bên thứ ba12.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7776:2008Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba26.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7778:2008Đánh giá sự phù hợp. Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm30.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7779:2008Đánh giá sự phù hợp. Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm17.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7780:2008Thoả thuận thừa nhận và chấp thuận kết quả đánh giá sự phù hợp16.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7781:2008Hưỡng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê trong TCVN ISO 9001:200041.A42008-05-09, 836/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-3:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 3: Quy trình lấy mẫu lô cách quãng41.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-4:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố22.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN
TCVN 7790-5:2008Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính. Phần 5: Hệ thống các phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô56.A42008-12-30, 2959/QĐ-BKHCN