Hiển thị 1-20 của 138 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
TCVN 1749:1986Vải dệt thoi. Phương pháp lấy mẫu để thử9.A41986; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 1750:1986Vật liệu dệt. Phương pháp xác định độ ẩm7.A41986; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 1753:1986Vải dệt thoi. Phương pháp xác định mật độ sợi7.A41986; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 1754:1986Vải dệt thoi. Phương pháp xác định độ bền kéo đứt và độ giãn đứt8.A41986; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 1781:1976Len mịn. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản7.A41976; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 1795:1993Đay tơ. Phân hạng chất lượng7.A41993-09-22, 488/QĐ-TĐC; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 1796:1993Đay tơ. Phương pháp thử9.A41993-09-22, 488/QĐ-TĐC; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2129:2009Vật liệu dệt. Vải bông và sản phẩm vải bông. Phương pháp xác định định lượng hóa chất còn lại13.A42009-05-27, 893/QĐ-BKHCN
TCVN 2130:2009Vật liệu dệt. Vải bông và sản phẩm vải bông. Phương pháp xác định định tính hóa chất còn lại9.A42009-05-27, 893/QĐ-BKHCN
TCVN 2242:1977Quốc kỳ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cờ may bằng vải9.A41977; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2366:1987Tơ tằm dâu. Yêu cầu kỹ thuật9.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2367:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp lấy mẫu6.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2368:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp đánh giá chất lượng tơ tằm cảm quan5.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2369:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định độ ẩm thực tế6.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2370:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định khối lượng tiêu chuẩn5.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2372:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định độ đều trung bình và độ đều trung bình thấp nhất9.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2373:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định độ gai gút lớn7.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2374:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định độ sạch7.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2375:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định độ đứt6.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN
TCVN 2376:1987Tơ tằm dâu. Phương pháp xác định độ bền và độ giãn khi đứt sợi8.A41987; 2008-12-24, 2849/QĐ-BKHCN