Hiển thị 1-20 của 343 kết quả.
Số hiệu TCTiêu đềSố trangNăm ban hành
QCVN 01:2008/BCTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện33.A42008-06-17, 12/2008/QĐ-BCT
QCVN 01:2008/BGTVTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chờ xô hóa chất nguy hiểm134.A42008-12-22, 30/2008/QĐ-BGTVT
QCVN 01:2008/BLĐTBXHQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực50.A42008-11-27, 64/2008/QĐ-BLĐTBXH
QCVN 01:2008/BTCQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ quốc gia đối với thóc bảo quản đổ rời trong điều kiện áp suất thấp12.A42008-08-04, 65/2008/QĐ-BTC
QCVN 01:2008/BTNMTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên8.A42008-07-18, 04/2008/QĐ-BTNMT
QCVN 01:2008/BTTTTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích10.A42008-11-12, 50/2008/QĐ-BTTTT
QCVN 01:2008/BXDQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng84.A42008-04-03, 04/2008/QĐ-BXD
QCVN 01:2009/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học13.A42009-09-30, 20/2009/TT-BKHCN
QCVN 01:2009/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống9.A42009-06-17, 04/2009/TT-BYT
QCVN 01:2011/BCAQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dự trữ nhà nước đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công an quản lý.12.A42011-12-12, 79/2011/TT-BCA
QCVN 01:2011/BYTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu. Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh4.A42011-06-24, 27/2011/TT-BYT
QCVN 01:2012/BCTQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm và nghiệm thu vật liệu nổ công nghiệp28.A42012-06-12, 10/2012/TT-BCT
QCVN 01:2012/BQPQuy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rà phá bom mìn, vật nổ63.A42012-11-12, 121/2012/TT-BQP
QCVN 01-03:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy mẫu thuốc thú y kiểm tra chất lượng11.A42009-10-13, 66/2009/TT-BNNPTNT
QCVN 01-04:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lấy và bảo quản mẫu thịt tươi từ các cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt để kiểm tra vi sinh vật16.A42009-10-13, 66/2009/TT-BNNPTNT
QCVN 01-05:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh cơ sở đóng gói thịt gia súc, gia cầm tươi sống10.A42009-10-13, 66/2009/TT-BNNPTNT
QCVN 01-06:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến cà phê. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm10.A42009-12-02, 75/2009/TT-BNNPTNT
QCVN 01-07:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến Chè. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm10.A42009-12-02, 75/2009/TT-BNNPTNT
QCVN 01-08:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến Điều. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm9.A42009-12-02, 75/2009/TT-BNNPTNT
QCVN 01-09:2009/BNNPTNTQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở chế biến rau quả. Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm10.A42009-12-02, 75/2009/TT-BNNPTNT