TCVN về Điện
(83 tiêu chuẩn )

TCVN về Cơ khí chế tạo
(118 tiêu chuẩn )

TCVN về Đo lường
(220 tiêu chuẩn )

TCVN về Dệt da – May mặc
(138 tiêu chuẩn )

TCVN về Nông nghiệp
(130 tiêu chuẩn )

TCVN về Thực phẩm
(400 tiêu chuẩn )

TCVN về Xây dựng
(208 tiêu chuẩn )

QCVN
(343 tiêu chuẩn )