Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nam Định
cập nhật: 10/03/2014 09:17:39

Năng suất, chất lượng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng đang là mục tiêu có tầm chiến lược trong các kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế Việt Nam. Vì vậy, ngày 21/5/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

Đề án này, sẽ đảm bảo cho từng doanh nghiệp có những mục tiêu và định hướng cơ bản nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Bởi lý do, năng suất, chất lượng có quan hệ tương hỗ với nhau, năng suất tác động đến chất lượng, ngược lại chất lượng cũng tác động đến năng suất:

 ( Xem chi tiết tại file đính kèm)

- File đính kèm: Nang cao nang suat chat luong.doc
:: Tin khác
- Năng suất – yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế
- Năng suất
- Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP)
- Lao động và năng suất lao động - Vấn đề mấu chốt của nền kinh tế
- Hệ thống chỉ tiêu năng suất quốc gia
- Năng suất các yếu tố tổng hợp thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp
- Phát triển Phong trào Năng suất và chất lượng tại Nhật Bản
- Phong trào Năng suất và năng lực cạnh tranh: kinh nghiệm của Singapore
- Mấu chốt là năng suất lao động