Hệ thống chỉ tiêu năng suất quốc gia
cập nhật: 04/03/2014 10:17:26

Các chỉ tiêu thường được sử dụng để đánh giá năng suất quốc gia bao gồm:

a) Các chỉ tiêu đánh giá mức năng suất:

- GDP /đầu người;

- Năng suất lao động tính dựa trên số lượng lao động;

- Năng suất vốn (năng suất tài sản cố định);

- Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP).


b) Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ tăng trưởng

- Tốc độ tăng GDP/đầu người;

- Tốc độ tăng năng suất lao động;

- Tốc độ tăng năng suất vốn;

- Tốc độ tăng năng suất các yếu tố tổng hợp;

- Đóng góp của tốc độ tăng năng suất các yếu tố tổng hợp vào tốc độ tăng GDP.


c) Các chỉ tiêu hỗ trợ phân tích năng suất nền kinh tế:

- Cơ cấu nền kinh tế;

- Tỷ lệ sử dụng lao động;

- Đóng góp của các yếu tố vào năng suất các yếu tố tổng hợp.

:: Tin khác
- Năng suất các yếu tố tổng hợp thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp
- Phát triển Phong trào Năng suất và chất lượng tại Nhật Bản
- Phong trào Năng suất và năng lực cạnh tranh: kinh nghiệm của Singapore
- Mấu chốt là năng suất lao động