Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố trong giai đoạn hiện nay
cập nhật: 28/06/2016 08:00:19

Hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp huyện/thành phố tại tỉnh Nam Định được bắt đầu triển khai từ năm 2005. Sau hơn 10 năm hoạt động này đã dần được ổn định, củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và có đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) tại các địa phương.

   Nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố

    Theo điều 6 của Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

   - Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về KH&CN trong kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về KH&CN trên địa bàn.

   - Trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hội đồng tư vấn KH&CN theo quy định của luật KH&CN và phân cấp của UBND cấp tỉnh.

   - Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về KH&CN sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực KH&CN; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý KH&CN đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

   - Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ KH&CN; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ KH&CN trên địa bàn.

   - Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng (TC-ĐL-CL) sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn.

   - Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

   - Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn.

   - Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, thực hiện chế độ chính sách đối với công chức chuyên trách quản lý KH&CN ở cấp huyện theo quy định của pháp luật và phân công của UBND cấp huyện.

   - Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động KH&CN theo quy định với UBND cấp huyện và sở KH&CN.

Một số khó khăn và tồn tại trong hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố

      - Công tác tuyên truyền về hoạt động KH&CN đến các tổ chức/cá nhân cấp huyện/thành phố còn hạn chế dẫn đến các tổ chức/cá nhân chưa thấy được vai trò, vị trí của KH&CN.

   - Hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố nói chung chưa được đưa vào trong các chương trình, nghị quyết của UBND các huyện/thành phố nên lãnh đạo địa phương chưa có sự quan tâm rõ nét.

   - Thiếu cán bộ chuyên trách phụ trách công tác KH&CN, dẫn đến cơ quan thường trực, tham mưu cho hội đồng KH&CN cấp huyện/thành phố chưa nắm bắt hết các hoạt động để đề xuất, tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động KH&CN trên địa bàn.

   - Hoạt động của các hội đồng KH&CN tuy đã dần đi vào nề nếp, song hầu hết vẫn chưa hoạt động theo chiều sâu, vai trò của các thành viên hội đồng KH&CN còn hạn chế, chưa tham mưu được cho UBND huyện/thành phố triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo từng lĩnh vực mình phụ trách, việc duy trì hoạt động của hội đồng KH&CN cũng chưa được thường xuyên liên tục, rất ít các huyện tổ chức họp hội đồng KH&CN theo định kỳ mỗi quý họp một lần.

   - Công tác quản lý nhà nước về KH&CN ở một số huyện chưa thật sự chủ động, vẫn còn trông chờ sự phối hợp của các phòng, ban của sở KH&CN để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý trên địa bàn. Việc lập kế hoạch đã được thực hiện nhưng việc triển khai các kế hoạch này còn buông lỏng. Nhiều nội dung hoạt động v KH&CN thuộc trách nhiệm của UBND các huyện/thành phố chưa được triển khai, dẫn đến hiệu quả tác động của KH&CN còn rất thấp.

   - Hiện nay UBND các huyện/thành phố đã xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/TCVN 9001:2008 nhưng hệ thống ISO chưa được rà soát bổ sung và hoàn thiện theo các qui định tại Quyết định số19/TTg. Việc áp dụng còn mang nặng tính hình thức, do đó hiệu quả là rất thấp.

   - Hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách KH&CN của tỉnh cấp xuống hằng năm, chưa phát huy được nguồn lực và xã hội hóa ở địa phương.

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố trong giai đoạn hiện nay

   - Chính sách về hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố:

   + Sở KH&CN cần tham mưu ban hành Nghị quyết về nâng cao hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố.

   + Sở KH&CN cần ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn như: Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động KH&CN cấp cơ sở; Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, từ đó sẽ thuận lợi hơn trong việc thực thi và quản lý hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố.

   - Nhân sự quản lý KH&CN cấp huyện/thành phố:

   + UBND các huyện/thành phố cần bố trí cán bộ chuyên trách quản lý KH&CN.

+ UBND các huyện/thành phố nếu bố trí cán bộ kiêm nhiệm quản lý hoạt động KH&CN cần ổn định công tác.

+ UBND các huyện/thành phố cần cử cán bộ tham gia đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý KH&CN cấp huyện/thành phố theo các chương trình của bộ KH&CN và sở KH&CN tổ chức.

   - Hoạt động của hội đồng KH&CN cấp huyện/thành phố:

   + Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên hội đồng KH&CN cấp huyện/thành phố.

   + Hằng năm 10 huyện/thành phố cần tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố.

   - Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ:

   + Tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn của sở KH&CN để triển khai tốt các hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn, chú trọng các lĩnh vực: Thanh tra, kiểm tra về TC-ĐL-CL, an toàn bức xạ, trong đó tập trung vào các sản phẩm hàng hóa thiết yếu liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như: xăng dầu, thực phẩm, nước sạch, nước đóng chai, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa đóng gói sẵn,...

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện/thành phố tiếp cận được các chương trình dự án của Trung ương và của tỉnh về: Đổi mới công nghệ; Nâng cao năng suất chất lượng; Sở hữu trí tuệ; Chương trình nông thôn miền núi.

   - Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch:

   + Sở KH&CN cần đôn đốc và theo dõi sát việc thực hiện kế hoạch đã được UBND huyện/thành phố xây dựng.

+ Hằng năm UBND 10 huyện/thành phố cần tiến hành tổ chức tổng kết hoạt động KH&CN cấp huyện/thành phố (bởi vì đã có xây dựng kế hoạch thực hiện thì phải có tổng kết, đánh giá)

   - Kinh phí:

   + Kinh phí khi được cấp về UBND huyện/thành phố thì phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND các huyện/thành phố cấp trực tiếp cho phòng Công thương/kinh tế.

+  Xem xét lại cơ cấu chi kinh phí cho các hoạt động KH&CN một cách hợp lý, tránh tình trạng kinh phí chỉ được tập trung vào một vài nhiệm vụ.

+  Phòng Quản lý KH&CN cơ sở chủ động tham mưu, chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc sở KH&CN hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho phòng Công thương/Kinh tế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN./. 

TS. Vũ Quốc Đạt

 

TP.QLKH&CN cơ sở

:: Tin khác
- Nam Phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng hoa, cây cảnh
- Kết quả 20 năm hoạt động giải thưởng chất lượng của tỉnh Nam Định
- Hướng tới kỷ niệm ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam
- Lao động sáng tạo - đường tới thành công
- Hưởng ứng thông điệp "Sáng tạo số - Tái hiện văn hóa"
- Dấu ấn khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế nông thôn thời hội nhập
- Tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử
- Ý Yên đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại
- Vụ Bản giữ "lửa" xây dựng nông thôn mới
- Hiệu quả kép trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở Giao Phong