Khối thi đua các cơ quan tham mưu – tổng hợp ký kết giao ước thi đua năm 2018
cập nhật: 26/03/2018 14:35:07

Ngày 16-3-2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ , Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018

 Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp gồm 9 đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở KH và ĐT, Sở Tài chính, Sở KH và CN, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Hưởng ứng các phong trào thi đua năm 2017, Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp đã tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của các đơn vị trong Khối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: thực hiện tốt công tác công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ; đề án xây dựng sàn giao dịch công nghệ  , thiết bị và hỗ trợ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xúc tiến và thu hút đầu tư; thu, chi ngân sách;... Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với những hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực hiệu quả đã tạo sự chuyển biến tích cực, sự đồng thuận cao trong các cơ quan, đơn vị trong Khối, khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Kết quả thi đua năm 2017 toàn Khối được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Với chủ đề : “Đổi mới, chủ động, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018 thiết thực hiệu quả, Khối thi đua các cơ quan tham mưu - tổng hợp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, các kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ, ngành, Trung ương, tỉnh và của Khối tham mưu tổng hợp; thực hiện tốt quy chế dân chủ, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc,; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thu đua gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH trung ương Đảng khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của phong trào thi đua phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan dơn vị; phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, kinh nghiệm tốt; gắn kết chặt chẽ công tác thi đua, khen thưởng với công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2018./.

 Thanh Hải

Phòng Thông tin KH&CN

 

:: Tin khác
- Khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2017
- Đại hội Công Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định, nhiệm kỳ 2017 - 2022
- Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
- Ứng dụng kỹ thuật nâng cao giá trị sản xuất ở Yên Tân
- Kết quả bước đầu Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI (2016-2017)
- Chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định
- Giao Thuỷ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Khoa học Công nghệ
- Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp
- Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả ở Vụ Bản