Chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Nam Định
cập nhật: 27/09/2017 08:28:36

Nam Định hiện có khoảng 7000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 90%, là lực lượng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, thời gian qua các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh gặp không ít khó khăn, hạn chế do phải vượt qua các rào cản kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa không ổn định, năng suất thấp, chưa tạo dựng thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nhất là đẩy mạnh xuất khẩu trong tiến trình hội nhập.

 Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo hộ tài sản trí tuệ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn yếu. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc áp dụng các hệ thống quản lý đã được Quốc tế công nhận là cần thiết. Nhưng đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định mới có khoảng 100 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, ISO 22000 và HACCP và các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; gần 200 doanh nghiệp thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp; 08 giải pháp hữu ích; chưa có đối tượng sở hữu công nghiệp nào được đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở nước ngoài; có 01 đối tượng được bảo hộ về chỉ dẫn địa lý; 01 đối tượng được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận và 04 đối tượng được bảo hộ nhãn hiệu tập thể; chưa có giống cây trồng nào được bảo hộ. Hàng năm trung bình chỉ có khoảng 100 đơn đăng ký bảo hộ sở hữu công. Đây là một kết quả còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Với thực trạng trên, UBND tỉnh đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân như: Đăng ký bảo hộ quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, tham gia chợ công nghệ (Techmart), đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến... nhưng hiệu quả đạt được chưa nhiều, nhất là các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng suất, chất lượng, đổi mới công nghệ, thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và áp dụng hệ thống, mô hình, công cụ cải tiến trong quản lý hiện đại. Các chương trình, dự án này có nhiều nội dung. Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung của các chương trình trên gặp rất nhiều khó khăn:
+ Do tỉnh Nam Định chưa có văn bản quy định mức chi cho các hoạt động hỗ trợ, nên việc thẩm định tài chính của các dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt gặp rất nhiều khó khăn;
+ Do thủ tục giải ngân kinh phí thuộc các dự án còn phức tạp, dẫn đến không thu hút được sự tham gia của các doanh nghiệp;
+ Thời gian thực hiện dự án kéo dài nên dẫn đến việc hỗ trợ không kịp thời đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
Do đó, việc ban hành Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 về “Một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định” là rất cần thiết nhằm giúp sở KH&CN có đủ cơ sở pháp lý triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ nói trên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. 
Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết:
  1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định.
2. Nội dung, mức hỗ trợ gồm:
 Nội dung 1. Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, các hoạt động nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh:
  -  Hỗ trợ chi phí xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến theo các tiêu chuẩn. Mức hỗ trợ 45 triệu đồng/hệ thống cho việc xây dựng và áp dụng một trong các hệ thống quản lý chất lượng TQM, ISO 9001, GMP, SA 8000, OHSAS 18001; ISO 22000, HACCP.
  - Hỗ trợ 50 triệu đồng/hệ thống cho việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001;
- Hỗ trợ 30 triệu đồng/hệ thống cho việc xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng như 5S, KAIZEN, LEAN, SIX SIGMA, QCC;
- Hỗ trợ 50% chi phí kiểm toán nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng cho một cơ sở thực hiện kiểm toán năng lượng và lập báo cáo khả thi đề xuất các giải pháp kỹ thuật cần thiết để thực hiện tiết kiệm năng lượng;
- Hỗ trợ 15 triệu đồng/01 cơ sở có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; tiêu chuẩn Quốc gia, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế;
- Hỗ trợ 05 triệu đồng/01 cơ sở đối với cơ sở có sản phẩm, hàng hóa công bố tiêu chuẩn cơ sở; 
- Hỗ trợ 05 triệu đồng/cơ sở đăng ký mã số mã vạch
Nội dung 2: Hỗ trợ các hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, phát triển kênh thương mại
  - Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong nước: Hỗ trợ tối đa không quá 06 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hoặc tối đa 01 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho 06 nhóm sản phẩm đối với một tổ chức, cá nhân.
  + Hỗ trợ 15 triệu đồng/đơn đăng ký giống cây trồng mới;
  + Hỗ trợ 15 triệu đồng/ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích
+ Hỗ trợ 07 triệu đồng/đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; 
+ Hỗ trợ 07 triệu đồng/đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường; 
+ Hỗ trợ 30 triệu đồng/đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận; 
+ Hỗ trợ 05 triệu đồng/bản quyền tác giả;
  - Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ ngoài nước: 
+ Hỗ trợ tối đa không quá 06 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc tối đa 01 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho 06  nhóm sản phẩm đối với một tổ chức, cá nhân. 
+ Hỗ trợ 20 triệu đồng cho 01 đơn đăng ký nhãn hiệu tại một quốc gia. Trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký theo hệ thống cộng đồng (một đơn đăng ký nhiều quốc gia) chỉ hỗ trợ theo số lượng đầu đơn: 20 triệu đồng/đầu đơn.
- Hỗ trợ chi phí tư vấn và định giá tài sản trí tuệ của doanh nghiệp: Hỗ trợ 20 triệu đồng/cơ sở;
- Hỗ trợ phát triển kênh thương mại: Hỗ trợ 30 triệu đồng/website/cơ sở để thiết kế và xây dựng website nhằm quảng bá và giới thiệu hình ảnh của doanh nghiệp. 
Nội dung 3: Hỗ trợ tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng Quốc tế, các Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, các Giải thưởng bình chọn về chất lượng và thương hiệu; Các hội chợ triển lãm liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, mức hỗ trợ như sau: 
  - 25 triệu đồng/cơ sở tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia;
- 30 triệu đồng/ cơ sở tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc tế;
- 20 triệu đồng/cơ sở/lần tham gia Chợ công nghệ và thiết bị hoặc Hội chợ triển lãm do bộ KH&CN tổ chức tại Việt Nam;
- 45 triệu đồng/cơ sở/lần tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị hoặc Hội chợ triển lãm do bộ KH&CN phối hợp tổ chức tại nước ngoài;
  - 15 triệu đồng/cơ sở tham dự các Giải thưởng về Khoa học và Công nghệ;
- 20 triệu đồng/cơ sở tham gia các giải thưởng bình chọn về chất lượng và thương hiệu.
Nội dung 4:  Hỗ trợ chi phí đổi mới, chuyển giao công nghệ đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ có đăng ký chuyển giao được sở Khoa học và Công nghệ Nam Định xác nhận.
- Hợp đồng chuyển giao công nghệ có giá trị dưới 500 triệu đồng được hỗ trợ đến 30% giá trị hợp đồng, nhưng không quá 100 triệu đồng;
  - Hợp đồng tư vấn xây dựng, thiết lập và đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hỗ trợ với mức 50% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ;
- Đối với hoạt động đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ có chi phí dưới 500 triệu đồng được hỗ trợ đến 25% giá trị phần công nghệ được đổi mới, cải tiến, áp dụng giải pháp hợp lý hóa sản xuất, hoàn thiện theo dự toán đã được thẩm định phê duyệt, nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng. 
- Thực hiện chuyển giao và áp dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý: Hỗ trợ 50% tổng giá trị hợp đồng nhưng không quá 30 triệu đồng.
  3. Thủ tục, trình tự và phương thức hỗ trợ: 
  - Điều kiện đăng ký hỗ trợ: Các tổ chức, cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ từ quy định này phải đáp ứng yêu cầu sau: Đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của nhà nước; Không nằm trong các chương trình, dự án, kế hoạch khác và đang được ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các nội dung được hỗ trợ nêu tại Quy định này; 
-  Trình tự, thủ tục xét hỗ trợ: Định kỳ 3 tháng/lần, trên cơ sở hồ sơ đề nghị hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với sở Tài chính và các Sở, Ban, Ngành có liên quan (nếu cần) tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ và thẩm định thực tế tại cơ sở (nếu cần), sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các tổ chức cá nhân được hỗ trợ.
  Trên đây là một số nội dung tóm tắt của Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định”. Toàn văn Nghị quyết được đăng tải tại mục Thông báo trên trang thông tin điện tử: http://skhcn.namdinh.gov.vn./.

Nguyễn Thị Thanh Loan

Trưởng phòng QL Chuyên ngành

 
:: Tin khác
- Giao Thuỷ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Khoa học Công nghệ
- Hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, diêm nghiệp
- Nhiều mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả ở Vụ Bản
- Tập huấn nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động KHCN và Thông tư 09/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
- Đổi mới hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ
- Những mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở Hải Xuân
- Lựa chọn đầu tư công nghệ, kỹ thuật mới ứng dụng vào sản xuất
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị nông sản
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống